Plastika uší

Plastická operace odstálých boltců

usi1

Více odstálé ušní boltce jsou již odmala velkým zdrojem posměchu okolí a záleží na psychické síle jedince, jak se s tímto handicapem smíří v průběhu svého života. Nejvíce se tento posměch projeví v době, kdy je dítě s odstálými boltci začleněno do kolektivu. První známky své “výjimečnosti” vnímá dítě už v mateřské škole. Na základní škole je tento posměch maximálně vystupňován, neboť dětství je ve své upřímnosti nejkrutější. Další nejistoty přicházejí v době, kdy dospívající jedinec přechází do nového kolektivu, jako je například střední škola, učňovské středisko, taneční, vysoká škola a podobně. Tyto stresy ovlivňují v průběhu života psychický vývoj dítěte i dospívajícího mladého člověka. Jsou typy lidí, kteří tento problém nesou velmi těžce.

Nemusí se jednat jen o odstálé boltce, zdrojem posměchu mohou být i tvarové atypie, jako např. plachtovité, ploché boltce, atypicky tvarované s výrazným „Darwinovým“ hrbolkem, velké, rozeklané, či malé ušní lalůčky. Dále se mohou vyskytovat i různé vrozené vady uší jako jsou kožovité výběžky (rudimenty) před boltcem. Všechny tyto vrozené vady boltců stejně jako odstálé boltce u dětí do deseti let života jsou předmětem zdravotnické tématiky plastické chirurgie, tedy operativy kryté pojišťovnou u smluvních lékařů. Ne všechna estetická pracoviště tuto smlouvu se zdravotními pojišťovnami mají.

Pacient a jeho rozhodnutí pro plastiku uší

Prvním a zásadním krokem před rozhodnutím o provedení plastiky uší je osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem. Pacient by se mu měl svěřit nejen s problémy týkajícími se boltců, ale zejména u dospělých i s důvody psychickými, tzn. s motivací, se kterou k připravované plastice uší přistupuje a co si od plastiky uší slibuje. Někdy je doporučovanou součástí předoperačního vyšetření u dospělých i psychologické vyšetření nejlépe formou dotazníku. Samozřejmým předpokladem pro uvažovaný zákrok je dobrý zdravotní stav. Lékař musí pečlivě zhodnotit místní nález a posoudit tvary boltců. Seznámí se také s psychickým stavem pacienta a jeho motivací pro operaci. Na základě celkového posouzení jeho stavu zkušený chirurg rozhodne, zda je pacient vhodný pro zamýšlenou formu plastiky uší, či nikoliv. Rozhodne-li se pacient pro provedení zákroku, vysvětlí mu lékař problematiku výkonu a seznámí ho s operačním plánem.

Hodnocení pacienta před plastikou uší

Každý pacient musí podstoupit interní předoperační vyšetření. Optimální je, provede-li toto vyšetření osobní všeobecný, tzv. domácí lékař, nebo pediatr dítěte, který zná dobře jeho anamnézu.
Chirurgické hodnocení pacienta před plastikou uší

věk
Plastiku uší lze provádět v jakémkoliv věku. Mladí lidé k nám chodí z celkem pochopitelných důvodů, chtějí vypadat lépe, stejně tak i lidé středních let, kteří neměli na takový výkon kupříkladu čas, nebo peníze a podobně. Někteří více nároční rodiče přivádějí děti již v době kojenecké, kdy je musíme odmítnout. V tomto věku je dítě zcela nevhodné k operaci, protože není ještě ukončen vývoj boltce a ani po stránce psychické není důvod, neboť dítě není ještě traumatizováno kolektivem. Nejvhodnější dobou je věk kolem šestého až patnáctého roku života. Je to i proto, že dítě se vždy lépe hojí a pooperační průběh není provázen bolestivostí jako u dospělých. Tento fakt je velice zajímavý a dá se vysvětlit tím, že dospělý jedinec má už úplně vyvinutou senzitivní nervovou soustavu a citlivost ucha je v dospělosti větší.

psychologické důvody
Věk před nástupem povinné školní docházky je z psychologických důvodů nejvhodnější, ale dítě zpravidla nespolupracuje s operatérem, a operace je proto často v místním znecitlivění nemožná, někdy je nutno ji odložit na pozdější dobu, nebo provést výkon v celkové narkóze. Dospělý operovaný si není jistý, jak jeho nový vzhled přijme nejbližší okolí. Teprve jeho pozitivní reakce mu přináší uspokojení a psychickou úlevu. Nesmíme zapomenout na to, že většina lidí kolem třicítky je již zformovanou osobností, má svoji rodinu, přátele, spolupracovníky v zaměstnání. Všichni si již na jeho vizáž zvykli. Příliš radikální změna, zejména u psychicky labilních pacientů, může vyvolat i problémy, protože s přibývajícím věkem se snižuje adaptabilita na cokoliv nového.

místní chirurgické hodnocení
Každý boltec má svoji anatomii a její dodržení při plastice uší má veliký význam. Anatomické odchylky boltců jsou sice široké, ale základní zůstávají a ty by se měly vždy respektovat tak, aby ani plastický chirurg nepoznal, že bylo ucho operované. Při místním hodnocení zjišťujeme stav kůže boltce a jeho okolí, stav chrupavky, výši úhlové odchylky a eventuální deformace boltce. Často zjišťujeme tzv. Darwinův hrbolek v odstálejším místě boltce, který ještě více zdůrazňuje odstálost. Jedná se o rudiment, dědictví vývoje člověka. Operace tohoto stavu zvyšuje časovou náročnost výkonu, ale je to běžný výkon s dobrými výsledky.


Před plastikou uší – pokyny

Po konečném vyšetření plastickým chirurgem a po jeho rozhodnutí pro plastiku uší se pacient podrobí předoperačnímu internímu vyšetření. Pokud je vše v pořádku, dostane smluvní termín operace.

Zaplacení zálohy je potvrzením motivace pacienta nebo jeho rodičů a kryje náklady na přípravu plastiky uší v případě, že je termín výkonu nevyužit. Každé pracoviště řeší tuto situaci smluvním způsobem.

V případě trvalého užívání jakýchkoliv léků je nezbytná porada s ošetřujícím lékařem o vhodnosti zamýšleného zákroku.

Dospělý pacient musí počítat s tím, že bude potřebovat 1-2 týdny dovolené.

Nejméně měsíc před zamýšlenou plastikou uší je zakázáno užívat následující léky: Acylcoffin, Acylpyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Harburettas, Mironal a event. další, obsahující kyselinu acetylosalicylovou, která snižuje srážlivost krve! Dále nejsou vhodná tzv. vasodilatancia, léky na roztažení cév.

Pacient by neměl trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou, nebo být v rekonvalescenci.

U pacientů žijících ve větší vzdálenosti od pracoviště je optimální a v jejich vlastním zájmu, aby měli během první noci po operaci zajištěn pobyt v blízkosti pracoviště.

Cesta by neměla trvat déle než půl hodiny, to proto, aby se mohl pacient kdykoliv dostavit ke kontrole při event. komplikacích nebo jakýchkoliv subjektivních obtížích. Lékař stanoví před odchodem režim kontrol.

Pacient se dostaví v dohodnutý čas po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy, žena bez nalíčení. Nalačno. Od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit.

Veškeré šperky včetně náušnic nechat doma.

Vzít si oděv, který se nepřetahuje přes hlavu.

Při propuštění do domácího ošetření je u operovaného dítěte nutný doprovod. Pracoviště nemůže ručit za komplikace, které mohou nastat při nedbalém transportu.

usi2

Plastika uší

Operatér si ještě jednou pacienta vyšetří, znovu probere veškerou problematiku, ověří si shodnost názorů pacienta nebo rodičů dítěte těsně před plastikou uší s předchozí poradou. Celý zákrok se provádí většinou v místním znecitlivění, celková narkóza je méně častá. Princip plastiky uší tkví v uvolnění kůže celé zadní plochy ucha, přerušení rudimentárních, vývojově nevýznamných svalů boltce, ztenčení chrupavky bruskou nebo skalpelem a hlavně řádného vymodelování a připevnění boltce stehy na správné místo. Ač je otoplastika častým výkonem, nepřikládá ani zkušený plastický chirurg tomuto výkonu malý význam, neboť to není jen přitažení boltců, ale i jejich tvarování, které může být ještě obtížnější.

Jiné operace na boltcích, jako například sešití roztrženého lalůčku po náušnicích, zmenšení celého boltce, nebo různé tvarování je pro svoji ojedinělost předmětem individuální konzultace. Celková situace takovýchto operaci je však přitažení boltců tak blízká že veškerá příprava i pooperační průběh je velmi podobný.

Po plastice uší – možné komplikace

usi3

Po plastice uší je pacient ještě sledován. Doba této kontroly je závislá na celkovém stavu a na reakci pacienta na operační výkon. Poté může být na základě rozhodnutí lékaře propuštěn do ambulantního ošetření. Druhý a většinou sedmý den je stav pacienta po plastice uší zkontrolován a nejčastěji po dvou týdnech je obvaz odstraněn. Pak se doporučuje alespoň 2-3 týdny krytí boltců na noc obvazem, šátkem, nebo páskou, aby se uši nepřeležely. Do běžného životního režimu se mohou pacienti po plastice uší zapojit 14 dní po odstranění obvazů. Děti mohou navštěvovat školu již po týdnu i s obvazy. Ke sportování a fyzické zátěži se pacient může úplně vrátit po 2-3 měsících. Třeba se vyvarovat zvláště míčových her a úpolových sportů, neboť úder míčem či prudké trhnutí uchem při těsném kontaktu by mohly narušit efekt plastiky uší. Po dobu tří měsíců po plastice uší se nedoporučuje zvýšená fyzická námaha. V tomto čase se také nedoporučuje opalování, neboť v operovaných plochách probíhá hojivý proces a některé buňky účastnící se tohoto procesu vstřebávají trvale pigment a operované plochy by mohly být trvale skvrnitě pigmentované. Všechny tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je pochopitelně individuální a závisí ve velké míře nejen na daných možnostech hojení každého jedince a celkového pooperačního průběhu, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta.

Plastika uší patří v celém svém rozsahu do oboru plastické chirurgie, a proto bychom doporučovali všem, kteří mají pocit, že potřebují přitáhnout boltce, aby se obraceli na odborníky z tohoto oboru, protože ani zkušenosti toho nejlepšího plastického chirurga nepomohou následky neodborného výkonu opravit.

Závěrem chceme připomenout, že i k plastice uší je potřeba přistupovat po pečlivé úvaze. V zájmu pacienta i v našem zájmu je pozitivní výsledek a oboustranná spokojenost při minimalizaci rizika. Pacient proto musí chirurgovi věřit a řídit se jeho pokyny. Pacient si musí uvědomit, že operací nelze zcela změnit tvar dané části těla. Jsou-li názory operatéra a pacienta rozdílné, je nutné přistoupit k určitému kompromisu, většinou ze strany pacienta. Chirurg se vždy snaží pacientovi maximálně vyhovět. Pokud jsou nároky pacienta nereálné a nerozumné, jestliže není možné je z medicínského hlediska splnit, může chirurg operaci odmítnout. V poslední době je modním trendem měnit si tvar uší do netypického tvaru. Jsou to např. uši tzv. „Elfů“, postav se scifi filmů. Operace tohoto typu je předmětem diskuse, zda ji lze vůbec z etického hlediska provádět. Na odmítnutí jakékoliv operace má z odborného, morálního i etického hlediska operatér právo.

Tyto informace jsou pouze všeobecným přiblížením operace zájemci o výkon. Nelze je brát v úvahu doslova, protože každý operatér je zvyklý na určitý postup, volba metody je dána jeho plasticko-chirurgickou školou, osobními zkušenostmi a znalostmi, které by měl pacient respektovat. Po pročtení těchto instrukcí a po vyšetření vám váš plastický chirurg podá konkrétní informace specifické pro vás.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013