Facelift – Operace obličeje a krku

S postupujícím věkem dochází k pozvolným změnám na celém organismu. Na jedné straně sbírá každý jedinec zkušenosti a vědomosti, psychicky vyzrává, na druhé straně dochází k opotřebování organismu. Ideálem je uchovat lidský organismus jako celek co nejdéle v plné tělesné i duševní svěžesti, protože i psychicky vyrovnaný člověk na sobě nelibě nese projevy stárnutí.

Kdy přichází čas na facelift?

facelift1

Obecně se dá říci, že facelift není vhodný dříve než před 40. rokem života. V této době kůže ještě obsahuje velké množství elastického vlákna. Při chirurgickém odstranění kůže nad určitou mez může pak v pooperačním průběhu ovlivnit šíři pooperační jizvy. Potom může být tato jizva pro okolí více patrná. Vždy je však nutno vědět, že čas k provedení faceliftu je záležitostí přísně individuální, závislé na mnoha faktorech. Velkou roli zde hraje i dědičnost, způsob života, pracovní zatížení, kouření a to, jak mnoho je člověk vystaven stresovým faktorům. Na vzhledu každého jedince se podílí i výživa, pravidelnost péče o pleť a celkový zdravotní stav. V individuálně různé věkové hranici dochází k projevům stárnutí, které se hlásí vysycháním pokožky, ztrátou její elasticity a poklesem kůže v určitých partiích. Vytváří se kožní záhyby, přibývají vrásky. Tehdy přichází okamžik, kdy je ještě možné odsunout projevy stárnutí prostřednictvím zásahu plastického chirurga. Horní věková hranice je určena celkovým zdravotním stavem pacienta. Facelift – operace obličeje a krku je poměrně velký a náročný zákrok. Vyžaduje dobrý zdravotní stav, zdravé srdce a plíce, normální krevní tlak, dobrou krevní srážlivost, krevní obraz a krvácivost. Proto je nezbytné interní předoperační vyšetření. V každém případě je však nutno vědět, že ve vyšším věku nad sedmdesát let je i při dobrém zdravotním stavu operace rizikovější a hojivost pomalejší.

Co se dá od faceliftu očekávat?

Při faceliftu se napne kůže na spáncích, zvednou se pokleslé tváře, odstraní nadbytek kůže v krajině dolní čelisti, zredukuje se podbradek a vypne kůže na krku. Nelze však všeobecně tvrdit, že bude pacient po faceliftu vypadat o deset let mladší. V některých případech je výsledek výraznější, v jiných nikoliv. V případě štíhlého obličeje a krku je efekt faceliftu nápadnější než u jedinců se silnou vrstvou podkožního tuku. Hodně také záleží na kvalitě kůže. Neměla by být příliš tažná, křehká, suchá, tenká, měla by být posunlivá proti spodině. Všechny tyto faktory rozhodují o výsledku faceliftu. Podstatou faceliftu není jen odstranění, a tím vypnutí přebytečné kůže, ale hlavně vypnutí povázek (pouzder) svalů obličeje a krku. Dalším problémem jsou vrásky, zejména v krajině nosoretní rýhy kolem úst, na tvářích a v oblasti vnějších očních koutků. Je třeba vědět, že vráska na kůži znamená totéž jako stopa na neporušeném papíře, který přeložíme. Je to vlastně zlomená kůže, kde faceliftem lze stav vypnutím zmírnit, ale nikoliv vrásky bezezbytku vyhladit. Při příliš velkém vypnutí se totiž vyřadí z obličeje mimické svalstvo a vznikne výraz masky, který je nápadný v negativním slova smyslu. Zvláštním problémem jsou mimické vrásky, způsobené pohybem obličejových mimických svalů. Tyto vrásky se i po větším vypnutí kůže znovu vytvoří, protože nelze vyřadit mimiku. Proto je u tohoto zákroku velmi důležitá porada s plastickým chirurgem, který individuálně posuzuje možnosti každého pacienta a doporučí vhodný postup faceliftu včetně eventuální redukční kúry pod odborným dohledem. Cílem faceliftu je odstranit stopy stárnutí při zachování přirozeného vzhledu.

Jak dlouho výsledek faceliftu vydrží?

Moderním principem faceliftu je nejen vypnutí kůže obličeje a krku, ale také podkožních a svalových struktur (tzv. SMAS lifting), které pochopitelně ochabují spolu s kůží. Dále je to zpevnění svalů brady sešitím povrchního svalu, zvaného Platysma ve střední čáře a jeho zavěšení na opačné straně za ušima ke hlubším vrstvám podkoží. Efekt faceliftu je trvalý, je však potřeba si uvědomit, že facelift sám nezastavuje proces stárnutí, ten pokračuje pochopitelně dál. Po určité době je možno facelift opakovat. Období pro opakování je různé, závisí nejen na kvalitě kůže, množství podkožního tuku, váhových výkyvech, zaměstnání, kouření, ale i na péči, kterou pacient sám sobě věnuje.

Pacient a jeho rozhodnutí pro facelift

Prvním a zásadním krokem před rozhodnutím o provedení faceliftu je osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem. Samozřejmým předpokladem pro facelift je dobrý zdravotní stav, který určuje horní věkovou hranici pro tento zákrok. Velmi důležitá je i motivace pacienta, důvody, které jej vedou k podstoupení faceliftu. Proto by mělo být nedílnou součástí předoperačního vyšetření také psychologické vyšetření, nejlépe formou dotazníku.
Hodnocení pacienta před faceliftem

Každý pacient musí podstoupit interní a laboratorní předoperační vyšetření, nejlépe osobním praktickým, tzv. domácím lékařem, který zná dobře anamnézu pacienta. Pokud pacient nechce, aby blízké okolí vědělo o jeho operaci, je nejlepší ten internista, kterého doporučí operatér, neboť je i důležitá důvěra operatérova v seriózní interní vyšetření. Na většině pracovišť také pacient vyplní a odevzdá psychologický dotazník, který hodnotí psycholog. Duševní stav pacienta má významný vliv na průběh a výsledek faceliftu.

facelift2

Před provedením faceliftu – pokyny

Tyto pokyny jsou pro pacienty závazné, při jejich nedodržení se vystavují riziku, že facelift nebudou moci eventuelně podstoupit!
Po konečném vyšetření plastickým chirurgem a jeho rozhodnutí pro facelift se pacient podrobí předoperačnímu interním u vyšetření. Pokud je vše v pořádku, dostane smluvní termín operace.
Zaplacení zálohy je potvrzením motivace pacienta a kryje náklady na přípravu faceliftu v případě, že nechá propadnout termín. Každé pracoviště řeší tuto situaci smluvním způsobem.
Alespoň měsíc před faceliftem je zakázáno užívat následující léky: Acylcoffin, Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Harburettas, Mironal, event. další, obsahující kyselinu acetylosalicylovou, která snižuje srážlivost krve! Dále nejsou vhodná tzv. vasodilatancia, léky na roztažení cév.

Pacient musí počítat s tím, že bude potřebovat na zákrok dovolenou.
Před operací se provede doma celková tělesná očista.
Pacient se dostaví v dohodnutý čas po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy, žena bez nalíčení. Nalačno. Od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit. Nedoporučuje se měsíc před i po barvit vlasy.
Veškeré šperky včetně náušnic nechte doma.
Vezměte si oděv, který se nepřetahuje přes hlavu.
V operační den před výkonem prověří ještě zdravotní stav operanta anesteziolog.
U pacientů žijících ve větší vzdálenosti od pracoviště je v jejich vlastním zájmu, aby měli během prvních 5-7 dnů po faceliftu zajištěn pobyt v blízkosti sídla pracoviště.
Cesta by neměla trvat déle než půl hodiny, to proto, aby se mohl pacient kdykoliv dostavit ke kontrole při eventuelně komplikacích nebo jakýchkoliv subjektivních obtížích. Lékař stanoví před odchodem režim kontrol.
Při propuštění do domácího ošetření je v zájmu pacienta mít zajištěný doprovod. Pracoviště nemůže ručit za komplikace, které mohou při nedbalém transportu nastat.

Facelift – plastika obličeje a krku

Operatér si ještě jednou pacienta vyšetří, znova probere veškerou problematiku, ověří si shodnost názorů pacienta těsně před faceliftem s předchozí poradou. Většinou si každý plastický chirurg provede fotodokumentaci operovaných krajin pro možnost srovnání s pooperačním výsledkem. Celý facelift se provádí na specializovaných pracovištích, kde se provádí estetická chirurgie. Zde je záruka, že pacient bude operován zkušeným odborníkem. Provádí se ve spolupráci se zkušeným anesteziologem většinou v kombinaci místního znecitlivění s celkovou nitrožilní anestezií (čili neuroleptanalgesie, nebo analgosedace). Některá pracoviště poskytují i celkovou anestezii. První noc po faceliftu spí pacient většinou pod kontrolou personálu na lůžkovém oddělení. Pobyt může být s ohledem na celkový zdravotní stav i delší. Po celou dobu zachovává klid na lůžku. Po propuštění pak pacient dochází k ambulantním převazům obvykle druhý, pátý, desátý, eventuelně čtrnáctý den po operaci. Během pooperačního období je v zájmu pacienta, aby se řídil pokyny operatéra.

Přerušovaná čára znázorňuje linii operačního řezu. Operační řez je veden z vlasaté části spánkové krajiny směrem dolů těsně před boltcem (před, nebo za výběžkem zvaným „tragus“) a kolem ušního lalůčku do rýhy za boltcem a odtud směrem do vlasů, někdy do poloviny ucha, někdy až k horní hranici ucha (omega řez). Kůže je v naznačeném rozsahu uvolněna od spodiny a její nadbytek odstraněn. Jsou vypnuty i struktury uložené pod kůží. Rána je pak pečlivě sešita plastickým stehem tak, aby byla jizva po zhojení co nejméně viditelná. K tomu pomáhá znázorněné vypnutí podkožních struktur, což odlehčuje tah na kůži, která se pak rychleji a s lepším efektem hojí a jizvy se po operaci nerozšiřují. Z asi 3cm řezu pod bradou se sešijí svaly „Platysma“ (šedá barva) a odstraní eventuelně tukový polštář ostře nožem, nebo liposukcí.

facelift3

Hojení a jeho rychlost je individuální, různé typy stehů se odstraňují většinou třetí, pátý, desátý, eventuelně čtrnáctý den po operaci, avšak může to být i později, podle stavu rány. Většinou pátý den po faceliftu se odstraní obvaz a pacient si může umýt vlasy šampónem. Dále již probíhá hojení bez obvazu. Během pobytu na lůžku po faceliftu i prvních pět dní po propuštění domů je nutný převážně klid na lůžku. Je možné také sedět, nehýbat hlavou, nevykonávat žádné práce. Strava je doporučována prvý pooperační den tekutá, dále kašovitá. Po 5. pooperačním dni nevyžaduje situace žádné omezení, jen dostatek vitamínů v pokud možno přírodním stavu. Po sejmutí obvazu jsou již možné krátké vycházky. Na noc doporučujeme hedvábný šátek uvázaný na “babku”, který každý den dezinfikujeme přežehlením, abychom chránili hojící se operační rány. Vlasy při operaci neholíme, pouze v místech řezů upravíme na pěšinku. Po sejmutí obvazu dochází ke zdánlivě většímu vypadávání vlasů, jedná se však o vlasy, které běžně odstraňujeme denním česáním a které se za několik dní pod obvazy nashromáždily. V místech, kde byla kůže uvolněna od spodiny, je na několik týdnů porušena citlivost, vše se však postupně upravuje. Také pocity tahu a tlaku v operovaných místech jsou běžným průvodním jevem a během několika týdnů se upraví. V pooperačním období nedoporučujeme barvení vlasů a trvalou ondulaci do jednoho měsíce po odstranění stehů, protože některé používané chemické preparáty jsou jedovaté. Půl roku po faceliftu také nedoporučujeme laserové, nebo peelingové omlazení kůže, či masáže obličeje, později pouze jen odborné, které mají tonizující účinek, protože neodborná masáž kůži a svaly vytahuje, a to urychluje pokles jejího napětí. Také nadměrné a prudké opalování přináší více škody než užitku. Kůži vysušuje a napomáhá ke zvýšené tvorbě vrásek. Může dojít i k tvorbě trvalých pigmentových skvrn po časném opalování. Opalování všeobecně doporučujeme až po třech měsících od operace.

Možné komplikace při faceliftu

Všechny operace, byť sebemenší, mají svá úskalí. V našem případě je to především krvácení, proto také trváme na pečlivém interním vyšetření. Také dobrý psychický stav má vliv na průběh operace a pooperační hojení. Při komplikovaném hojení nebo při individuálních dispozicích pacienta mohou vzniknout esteticky nápadné hypertrofické jizvy, které vyžadují speciální léčbu. O této své dispozici však pacienti většinou vědí. Infekční komplikace jsou vzácné, ale může k nim dojít při oslabení organismu předchozím onemocněním. Znovu důrazně připomínáme, že měsíc před operací nesmí být užívány léky, které obsahují kyselinu acetylosalicylovou, a to ani jedna tableta. Vlivem tohoto preparátu dochází ke snížení srážlivosti krve, a tím rostou možnosti vzniku komplikací v pooperačním období. Menší podlitiny na kůži tváří a krku mohou být doprovodnými znaky v pooperační době a neznamenají žádné riziko, vstřebají se během dvou až tří týdnů, běžně se však nevyskytují.
Rozhodování o typu plastiky obličeje – faceliftu

Velice často i při maximální snaze chirurga vypnout krajinu tváří a brady zůstává zde tukový val, patrnější u silnějších jedinců. Tato situace se řeší kombinací faceliftu s tzv. liposukcí, to je odsátím tuku z místa nadbytku. Tento výkon se provádí u mladších pacientů i samostatně, ale po 40. roce, kdy dochází k omezenému stažení kůže, je výhodná kombinace obou těchto výkonů, včetně sešití svalu Platysmy z řezu v podbradku. Kůže podbradku se lépe vypne a tato kombinace výkonů není pro operovaného tak náročná. Sešití brady si musí pacient předem rozmyslet, neboť samostatně, bez faceliftu se sešití brady nedá provádět. Ke každému pacientovi je nezbytný individuální přístup. Žádný obličej nestárne rovnoměrně. Nerovnoměrnost projevů stárnutí v obličeji je dána typem, vrozenými dispozicemi, mimikou atd. U hubených se projevuje stárnutí dříve na krku. Při výrazné mimice to bývá oční partie a čelo. Individuální rozhodnutí spočívá zejména v načasování a sledu jednotlivých operací. V podstatě základní operací je facelift, na který navazuje operace očních víček, eventuelně lifting čela. Tyto odlišné plastické operace provádíme někdy i současně, tak jako se to děje na některých zahraničních pracovištích, a to hned z několika důvodů. Facelift lze provádět též dohromady s operací čela (Foreheadlifting, Eyebrowlifting) . Při zvedání pokleslých tváří faceliftem nahrneme kůži pod oči, proto má tato operace předcházet operaci dolních víček, nemusí to být však pravidlem. Při faceliftu vypínáme jak kůži obličeje, tak krku. Obličej a krk tvoří komplex, kde se problematika stárnutí musí řešit chirurgicky současně. Všechny tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je pochopitelně individuální a závisí ve velké míře nejen na daných možnostech hojení každého jedince a celkového pooperačního průběhu, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta.

Závěrem chceme připomenout, že k faceliftu – plastice obličeje a krku je potřeba přistupovat po pečlivé úvaze. V zájmu pacienta i v zájmu našem je pozitivní výsledek a oboustranná spokojenost při minimalizaci rizika. Pacient proto musí chirurgovi věřit a řídit se jeho pokyny. Pacient si musí uvědomit, že faceliftem nelze zcela změnit tvar obličeje. Jsou-li názory operatéra a pacienta rozdílné, je nutné přistoupit k určitému kompromisu, většinou ze strany pacienta. Chirurg se vždy snaží pacientovi maximálně vyhovět. Facelift je operace značně náročná a trvá i několik hodin. Pokud jsou nároky pacienta nereálné a nerozumné, jestliže není možné je z medicínského hlediska splnit, může chirurg operaci odmítnout. Má na to z odborného, morálního i etického hlediska právo.

Tyto informace jsou pouze všeobecným přiblížením žádaného výkonu. Nelze je brát v úvahu doslova, protože každý operatér je zvyklý na určitý postup, volba metody je dána jeho plasticko-chirurgickou školou, osobními zkušenostmi a znalostmi, které by měl pacient respektovat. Po pročtení těchto instrukcí a po vyšetření vám váš plastický chirurg podá konkrétní informace specifické pro vás.
Nemoci a příznaky - Copyright © 2013